>

Verhuursovereenkomst


Verhuursovereenkomst Led kweeklampen

1. Guy Smets – Bedrijfsleider Ledgrowers.be, gevestigd te Dr. Van de Perrestraat 300, 2440 Geel - België, hierna te noemen verlener,
2. Klant die huurproduct heeft aangekocht zoals vermeld in de productbeschrijving met vermelding ‘Te huur’ , hierna te noemen lener,

Uitleenvoorwaarden:

Artikel 1. Uitgeleende zaken
Deze overeenkomst heeft betrekking op de uitleen van product met vermelding ‘te huur’ of in categorie ‘te huur’ , hierna te noemen Materiaal. Het materiaal verkeert zich in correct werkende conditie volgens de geldende productspecificaties.
Huurprijs Materiaal: Zoals vermeld in de productspecificaties van het materiaal : Tarief per maand

Artikel 2. Duur van de overeenkomst
De verlener leent het materiaal volgens onderstaande tarief formule:


                                               
 

Dagen vanaf verzenddatum

 
 

1 tot 40

 
 

41 tot 70

 
 

71 tot 100

 
 

101 tot 130

 
 

131 tot 160

 
 

161 tot 190

 
 

191 tot 220

 
 

221 tot 250

 
 

251 tot 280

 
 

Huurprijs Materiaal

 
 

1 maand

 
 

2 maanden

 
 

3 maanden

 
 

4 maanden

 
 

5 maanden

 
 

6 maanden

 
 

7 maanden

 
 

8 maanden

 
 

9 maanden

 


De verzenddatum van het product wordt beschouwd als dag 1.
De maildatum ter aanvraag van het retourlabel wordt beschouwd als beëindiging van de overeenkomst.
Wanneer de totale huurprijs de verkoopprijs heeft bereikt wordt het materiaal als verkocht beschouwd volgens de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Levering en retour
De Verlener verstuurd het Materiaal of de lener haalt het Materiaal af bij de verlener. Bij beëindiging van de overeenkomst zorgt de lener dat hij het Materiaal terugbrengt of terugstuurt naar de verlener. Het retourlabel wordt voorzien door de verlener en op vraag van de lener als pdf doorgestuurd. De kosten voor het retourlabel zijn voor de verlener.

Artikel 4. Staat van het Materiaal
De lener is verplicht bij de levering van het Materiaal deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien er iets niet in orde mocht zijn dient de lener de verlener terstond op de hoogte te brengen. Indien de lener niet uiterlijk binnen 24 uur na de dag van de levering de verlener wijst op de gebreken, wordt door lener ingestemd met de staat van het Materiaal.

Artikel 5. Verplichtingen lener
De lener is verplicht het geleende Materiaal:
  • Overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan lener bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/ of overhandigd, te behandelen;
  • Geen veranderingen aan het Materiaal aan te brengen;
  • Het Materiaal enkel te gebruiken voor legale doeleinden. De verlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk of onwettig gebruik van het materiaal volgens de lokaal geldende wetten en regelgeving.
  • Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verlener te doen geschieden.

Artikel 6 Omgang
De lener draagt zorg voor het volgende:
De voor het Materiaal benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);
De opslag van het Materiaal

Artikel 7 Onderhoud en Reparatie
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door toedoen van derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan wordt het materiaal als verkocht beschouwd en gelden de algemene voorwaarden.

Artikel 7 Verzekering
De lener draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van het Materiaal gedurende de tijd dat deze ter beschikking aan de lener zijn gesteld.

Artikel 8 Schade
De lener is verplicht elke schade en gebrek aan het Materiaal terstond aan de verlener te melden. Zonder toestemming van de verlener mag de lener niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/ of reparatie aan het gehuurde Materiaal zal de verlener slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. Indien afgeweken van de voorwaarde wordt het materiaal beschouwd als verkocht volgens de algemene voorwaarden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Voor schade die de lener aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verlener in beginsel niet aansprakelijk. Lener zal de verlener ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 10 Wijzigingen
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 11 Toepasselijk recht.
Op alle door de verlener gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.